ANACONDA-varemerke
ANACONDA-logo

PCB Supports

Sub-D Supports

Sub-D Supports

Pris fra 3,8 NOK

Round Metallic Supports

Round Metallic Supports

Pris fra 2,2 NOK

Flat Supports

Flat Supports

Pris fra 0,95 NOK

Adhesive Supports

Adhesive Supports

Pris fra 3,1 NOK

Locking Supports

Locking Supports

Pris fra 1,1 NOK

Domed Support

Domed Support

Pris fra 1,2 NOK

Spacing Supports

Spacing Supports

Pris fra 1,1 NOK

Screw-Fastened Supports

Screw-Fastened Supports

Pris fra 1,1 NOK

Screw & Locking Supports

Screw & Locking Supports

Pris fra 0,99 NOK

Click-in Supports

Click-in Supports

Pris fra 1 NOK

Click-in Supports 2

Click-in Supports 2

Pris fra 1,2 NOK

Miniature Supports

Miniature Supports

Pris fra 1,2 NOK

Snap-in Supports

Snap-in Supports

Pris fra 0,52 NOK

Edge-Holder Supports

Edge-Holder Supports

Pris fra 2,2 NOK

 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN